SAMLEVNADSJURIK

Äktenskapets rättsverkningar

Äktenskap kan ingås genom kyrklig eller borgerlig vigsel. Genom äktenskapets ingående uppkommer rättsverkningar i olika hänseenden. Vi skall här begränsa oss till rättsverkningar enligt äktenskapsbalken.

I äktenskapsbalkens (1987:239) allmänna bestämmelser föreskrivs att makar skall visa varandra trohet och hänsyn, att de gemensamt skall vårda hem och barn och i samråd verka för familjens bästa. Vidare föreskrivs att de skall fördela utgifter och sysslor mellan sig samt att de skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas. Nämnda bestämmelser är ur juridisk synpunkt säregna såtillvida att om någon av makarna bryter mot bestämmelserna det inte leder till några juridiska rättsverkningar t.ex. skadestånd. Föreskrifterna är således av moralisk och ej juridisk karaktär.

I de inledande bestämmelserna anges också att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta innebär att ene makens fordringsägare ej kan ta den andre makens egendom i anspråk för skulder som den förste maken har. I detta sammanhang må dock nämnas att det vid utmätning finns vissa regler som ställer rätt stora beviskrav på att den andre maken äger egendomen för att de ej skall utmätas. Att var och en av makarna råder över sin egendom är en sanning med modifikation eftersom andre makens godkännande krävs vid överlåtelse av t.ex. den fastighet makarna bor i även om denne inte äger någon del i fastigheten.

Genom äktenskapet uppkommer underhållsskyldighet mellan makarna. De skall var och en efter sin förmåga bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. Om det den ene maken skall bidra med inte räcker till för dennes behov skall andre maken skjuta till de pengar som behövs.

Äktenskapsförord

Genom äktenskapsförord kan makar eller blivande makar bestämma att egendom som tillhör någon av dem eller kommer att tillfalla någon av dem skall vara dennes enskilda egendom. Den kommer då inte att utgöra giftorättsgods som skall delas vid äktenskapets upplösning. Genom äktenskapsförord kan också förordnas att egendom som är enskild skall vara giftorättsgods. Genom äktenskapsförord kan således makarna t ex avtala att all egendom de har eller kommer att förvärva skall vara enskild egendom eller att endast viss egendom skall vara enskild t ex ärvd egendom.

Sambolag

Sammanboendes egendom, dock inte all, skall då samboförhållandet upphör delas enligt de regler som gäller enligt sambolagen. De som är sammanboende kan dock genom avtal träffa överenskommelse om att någon delning ej skall ske. Bestämmelser om sammanboendes egendom återfinns i sambolagen.